Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

МАКИР - П

   
Адрес: Пловдив 4000,
бул. Васил Априлов 20, ет. 3
Телефон: 032/ 648527
Уеб сайт:

Предмет на дейност:

Инвестиционно проучване и проектиране на сгради с различно предназначение, съоръжения и оборудване. Изработване експертни оценки, рецензии. Осъществяване на технически контрол и експертизи. Обучение и повишаване квалификацията на специалисти по инвестиционно проучване, проектиране и др.
  • Вътрешни електрически инсталации от всякакъв тип: силови, осветителни, заземителни, мълниезащита, телефонизация, компютърни мрежи, озвучаване, телевизиионно наблюдение, контрол на достъпа, сигнално-охранителни уредби и инсталации, системи за оповестяване при бедствие, пожароизвестяване, газосигнализация и др.
  • Изкуствено осветление на открити площи - улици, площади, паркове, спортни обекти, открити площадки за производствена и складова дейност,архитектурни забележителности, фонтани и др.
  • Въздушни и подземни електропроводи за напрежение до 110kV
  • Разпределителни уредби и трафопостове до 110kV
  • Малки водноелектрически централи
  • Слънчеви (соларни) електрически централи
  • Биомаса

Всички документации се окомплектоват при необходимост и с други части на проекта освен електротехническа съгласно изискванията на Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също могат да се проведат всички необходими процедури по утвърждаване на трасета, пресичания с други комуникации - пътища, ЖП линии, канали, продуктопроводи и др., съгласуване със заинтерисовани инстанции - във всички случаи когато това изрично е поискано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.