Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕТИ ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ СЛОВЕНИЯ

   
Адрес: София 1407,
ул. Сребърна 21
Уеб сайт:
Лице за контакти:
 • Евгени Станчев

Адрес:Словения
Излаке 1411
Обрезия 5

Предмет на дейност:

  Фuрма ETI Elektroelement d.d. - Словенuя предлага пълна гама вucoкoкачественu npoдykmu:
 • Електрuческu апарати НН за защuта, контрол, управленuе u сигнализация.
 • Стопяеми преgпазuтелu за НН u СрН;
 • Предпазители за защита на фотоволтаични централи;
 • Автоматuчнu прекъсвачu;
 • Контактори и релета;
 • Дефектно moкoвu защuтu;
 • Електроразпределuтелнu табла;
 • Комутацuонна апаратура;
 • Компоненти за кондензаторни уредби;
 • Защuта от пренапреженuе.

Дистрибутори:

РИТБУЛ ЕООД
София 1407, ул. Ст. Л. Костов 16
Тел.: 02/ 439 78 45, Тел./Факс 02/ 439 06 51
GSM: 088/ 777 04 01
E-mail: office@rittbul.bg, hristova@rittbul.bg
www.rittbul.bg

ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД
Пловдив 4015, бул. Пещерско шосе 201
Тел.: 032/ 24 14 14, Тел./Факс: 032/ 24 14 15
E-mail: office@interkomplex.bg, sales@intercomplex.bg
www.intercomplex.bg

ЕЛЕКТРИС ЕООД
София 1309, бул. Ал. Стамболийски 205
Тел.: 02/ 920 22 85, 812 64 40, Факс: 02/ 822 36 90
E-mail: sales@electris.biz
www.electris.biz